AVTALEVILKÅR

Oppdatert 06.06.2019

ERATIO har rett til å endre avtalens vilkår og tjenester med 30 dagers forutgående varsel. Forutgående varsel er ikke nødvendig når endringene er til fordel for Kunden, ikke har betydning for Kunden, eller ligger utenfor regnskapsbyråets kontroll, slik som offentlige vedtak mv. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta, som følge av ERATIO’s endringer.

Denne avtale omfatter også regnskapskontorets bruk av kompetanse og rådgivning i spørsmål som naturlig hører sammen med regnskapsføreroppdraget. Spesielle rådgivningsoppdrag avtales særskilt.

Regnskapsbyrået gis de nødvendige fullmakter til å kunne utføre oppgavene i henhold til denne avtalen.

Regnskapsbyråets honorar beregnes etter enhver tid gjeldende satser og metoder. Alle satser er eks mva. Honorar forskuddsbetales. Bilagsjournal i regnskapssystemet benyttes ved prisjustering. Ved endring i honorarsatsene/metodene skal Kunden varsles før perioden endringen gjelder for påbegynnes.

Forutsetninger:

 • Forskuddsbetaling.
 • Manglende betaling; Arbeid med Regnskap, Lønn og tilhørende tjenester stoppes ved 2. påminnelse. Oppstart av tjenester er fakturerbart.
 • Fortløpende innlevering av bilag og transaksjoner, og lesetilgang til Kundens bank.
 • Regnskapsbyråets tidsfrister løper kun fra det tidspunktet alle bilag er mottatt.
 • Bilag som leveres etter 30 dager blir ansett som ekstra arbeide og fakturerbart med gjeldende timepris.
 • Bilag som må purres på blir fakturert etter gjeldende timepris, evt avtalt fastpris.
 • Kjøpsdokumentasjon (inngående faktura eller kvittering) leveres til ERATIO digitalt (ett bilag per fil).
 • Ordnede forhold.
 • Ingen sammenblanding med privatøkonomi. Bruk av firmaets midler som ikke kan relateres til et kostnadsbilag, blir som et privatuttak å regne.
 • Kun bedriftskonto kan benyttes.
 • Ingen sammenblanding med andre firmaers økonomi.
 • Feilsendt faktura, f eks faktura som vedrører annet selskap, blir ikke bokført, og medfører ekstra kostnad for Kunde.
 • Direkte bankintegrasjon mot bedriftskonto, f eks DnB.
 • Partene er enige om at kommunikasjon skjer elektronisk.
 • Denne oppdragsavtalen signeres elektronisk.
 • Kundens regnskap føres i ERATIO’s standard applikasjoner.
 • Kunde benytter ERATIO’s standard applikasjoner for egen oversikt, utfakturering, godkjenning av leverandørfakturaer m.v.
 • Andre tjenester, som EHF og OCR (PDF faktura på email), faktureres separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vår hjemmeside.
 • Kunde gjennomfører webinar for innføring i bruk standard applikasjoner, samt ERATIO’s rutiner. 
 • Kundens salgssystemer (kassa, webshop, annet faktureringssystem etc) integreres med eAccounting hvis mulig og hensiktsmessig. Om ikke mulig, legger kunde selv inn samlet omsetning i regnskapssystemet som salgsfaktura.
 • Private utlegg håndteres som leverandørfaktura.
 • Noe dialog vil kunne foregå på Engelsk.
 • Regnskapsbyrået er informert om eventuelt pågående tvistesaker med Skatteetaten.
 • Regnskapsbyråets standard kontoplan benyttes.
 • Før oppstart overleverer kunden:
  • Siste tilgjengelige årsregnskap og komplett og avstemt saldobalanse som rapportert i Altinn
  • Avstemt saldobalanse med kontospesifikasjon for siste tilgjengelige periode
  • Balansedokumentasjon på balanseposter
  • Reskontroutskrift / Åpen postliste kunder og leverandører
  • Kontaktinformasjon til tidligere, autorisert regnskapsfører (hvis aktuelt)
  • Inngående balanse er avstemt korrekt, enhver korreksjon faktureres med gjeldende timepris.
 • Ved oppstart Lønn:
  • Kunde er ansvarlig for å melde inn alle ansatte ved oppstart.
  • Dette gjelder også ansatte som har utestående feriepenger o.l.
  • Mangelfull rapportering i denne forbindelse medfører ekstra arbeide som faktureres på timebasis (minimum 1 time).

Oppsigelse og varighet: Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned fra første dag i påfølgende måned. Avtalen gjelder til den skriftlig blir sagt opp. Visma lisenser overføres kunde mot betaling av resten av lisensperioden.

Dokumentasjonen skal være i henhold til Bokføringsloven med tilhørende forskrift.

FULLMAKT TIL ELEKTRONISK INNLEVERING

Kunden gir regnskapsbyrået fullmakt til å fylle ut, signere og levere oppgaver til offentlige myndigheter elektronisk på kundens vegne. Fullmakten gjelder alle de offentlige oppgaver som regnskapsbyrået i henhold til oppdragsavtalen skal fylle ut og/eller levere.

Regnskapsbyrået gis også fullmakt til å laste ned forhåndsutfylte opplysninger fra Altinn til utfylling av offentlige oppgaver. Det vises i denne forbindelse til oppdragsavtalen.

Fullmektigen signerer på at innleverte oppgaver stemmer med dokumenterte opplysninger registrert i regnskapssystemet, og at opplysningene så langt vedkommende kjenner til stemmer med de faktiske forhold.

Fullmektig har anledning til å delegere sin fullmakt i henhold til innhold i denne avtale videre til andre ansatte i regnskapsbyrået.

Overfor offentlige myndigheter er det fullmaktsgiver som har det fulle ansvar for innleverte oppgaver og opplysninger.

Fullmakten gjelder fra dags dato og inntil oppdraget opphører. Fullmakten gjelder kun så lenge fullmektig er ansatt i regnskapsbyrået.

 

  TIDSFRISTER

  For å sikre at du får oppdaterte tall hver dag, er vi avhengige av at bilag leveres fortløpende og umiddelbart til oss – hver dag. Dette er også viktig for å unngå at vi får «plutselige» store mengder bilag på en gang – spesielt rett før momsfrister og årsoppgjør.

  Lønn:

  • Lønn – endringer i fastlønn rapporteres måneden før endringen effektueres
  • Lønn – variabel lønn rapporteres senest 3 virkedager før lønnskjøring
  • Lønn – Ansattlister og lønnsinformasjon 10 dager før første lønnskjøring
  • Reiseregning leveres senest 3 virkedager før lønnskjøring
  • Arbeid bestilt etter frist belastes per time