EGENERKLÆRING

 

 

 

Egenerklæring fra kunde som er fysisk person, eventuelt fra kontaktperson for kunden.

 

Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

 

I den tiden jeg er kunde/kontaktperson for kunden, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor.

 

Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:

 

1. Om reelle rettighetshavere

 

Finnes det en reell rettighetshaver i tillegg til deg som oppdragsgiver?

 

I et personlig foretak er dette aktuelt når foretaket har en medeier utover ektefelle/registrert partner eller det er en annen som har kontrollerende innflytelse på foretaket. Tilsvarende gjelder der en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av en annen fysisk person.

 

 • Ja
 • Nei

 

2. Om politisk eksponerte personer (PEP)

 

Er enten

 

 • kunden selv
 • kontaktperson(er) som representerer kunden, jf. oppdragsavtalen eller særskilt fullmakt
 • reell rettighetshaver nevnt over i punkt 1)

 

å anse som politisk eksponert person, jf. definisjonen nedenfor?

 

Eller er noen av disse nært familiemedlem eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person?

 

 • Ja
 • Nei

 


 

Definisjoner etter hvitvaskingsloven:

 

 1. Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av
 2. Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
 3. Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
 4. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 5. medlem av nasjonalforsamling
 6. medlem av styrende organ i politisk parti
 7. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 8. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 9. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 10. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 11. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon